ชมรมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
จัดอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์"

 

 

 

ชมรมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เชียงใหม่

จัดอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์”  ในวันที่ 26 กันยายน 2553

ณ อาคารกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

 

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก “ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

 

การจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

     1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความสามารถปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ สามารถสร้าง

          มูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง และองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ

     2.  เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงานให้มุ่งเน้นปัจจัยความสำเร็จ และการให้บริการสมาชิก

          อย่างเป็นเลิศ และมีประสิทธิภาพ

     3.  เพื่อสร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

     4.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรสหกรณ์ในแต่ละสหกรณ์ ให้มีความคุ้นเคยรู้จักกัน

          เพื่อสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์

 

 

 

  

 

อาจารย์ประทีป  อินแสง

ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นักวิชาการอิสระ เจ้าของสวนแสงประทีป จ.น่าน

ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร